Về chúng tôi

Đạo đức nghề nghiệp

STT.: 03-2012/TB-TTN

Công ty Thiên Thanh Nguyên và toàn thể cán bộ công nhân viên, tại tất cả các thời điểm, cần tuân thủ luật pháp và các quy định pháp luật. Công ty Thiên Thanh Nguyên không tha thứ cho các hành vi của cán bộ công nhân viên để đạt được kết quả thông qua các hành vi vi phạm pháp luật và các các giao dịch kinh doanh thiếu đạo đức. Điều này bao gồm bất kỳ khoản chi nào cho các hành vi bất hợp pháp, đóng góp giám tiếp, tiền hoàn và/ hoặc hối lộ. Công ty không cho phép bất kỳ hoạt động nào không chịu sự giám sát gần nhất của công chúng.

 

Tất cả cách ứng xử trong kinh doanh cần phải cao hơn tiêu chuẩn tối thiểu pháp luật quy định. Theo đó, nhân viên cần phải đảm bảo các hành động của họ không được xem là, bằng bất kỳ hình thức nào, trái các quy định của pháp luật điều chỉnh các hoạt động của Công ty Thiên Thanh Nguyên.

 

Các nhân viên không chắc chắn về việc áp dụng hay giải thích bất kỳ yêu cần pháp lý nào cần báo cáo vấn đề với quản lý trực tiếp, người mà khi cần thiết, có thể tìm kiếm các tư vấn pháp lý phù hợp.

 

Đạo Đức Chung Của Nhân Viên:

Công ty Thiên Thanh Nguyên mong muốn tất cả nhân viên đặt tiêu chuẩn đạo đức của mình theo chuẩn mực kinh doanh. Uống bia rượu, đánh bài, đánh nhau, chửi nhau, và các hành động không chuyên nghiệp tương tự đều bị nghiêm cấm trong khi làm việc.

 

Nhân viên không được liên quan đến quấy rối tình dục, hay có hành vi được xem là tương tự, ví dụ, dùng ngôn ngữ không phù hợp, lưu trữ hoặc dán các vật dụng không phù hợp tại khu vực làm việc, hoặc truy cập các nội dung không phù hợp bằng máy tính, thiết bị làm việc.

 

Xung Đột Lợi Ích:

Công ty Thiên Thanh Nguyên mong muốn nhân viên thực hiện nhiệm vụ một cách tận tâm, thành thật và theo lợi ích tốt nhất của Công ty Thiên Thanh Nguyên. Nhân viên không được dùng vị trí công việc hay kiến thức có được từ các vị trí công việc để tư lợi cá nhân. Bất kể hoàn cảnh nào, nếu nhân viên cảm thấy các hành động mà họ đã theo đuổi, hoặc đang thực hiện, hoặc đang dự liệu thực hiện có thể khiến họ mâu thuẫn lợi ích với Công ty, nhân viên phải báo cáo ngay lập tức tất cả các thông tin liên quan đến quản lý.

 

Các Hoạt Động Bên Ngoài, Việc Làm và Sự Chỉ Huy:

Tất cả nhân viên cùng có trách nhiệm nghiêm túc về hình ảnh quan hệ công chúng tốt đẹp của Công ty Thiên Thanh Nguyên, đặc biệt ở mức độ cộng đồng. Sự sẵn sàng giúp đỡ về tôn giáo, từ thiện, giáo dục và các hoạt động dân sự mang lại danh tiếng cho Công ty Thiên Thanh Nguyên và được khuyến khích thực hiện.

 

Tuy nhiên, nhân viên phải tránh thực hiện các lợi ích kinh doanh hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ngoài Công ty Thiên Thanh Nguyên mà có thể hoặc dường như:

 

  • Tạo ra nhu cầu quá đáng đối với thời gian và sự chú ý của mình, như vậy, sẽ tước đoạt sự nỗ lực tốt nhất của nhân viên khi làm việc đối với Công ty Thiên Thanh Nguyên
  • Tạo ra xung đột lợi ích – một cam kết, lợi ích hay sự xao lãng – mà có thể can thiệp đến việc ra quyết định hay đánh giá độc lập đối với lợi ích tốt nhất của Công ty Thiên Thanh Nguyên.

 

Quan Hệ với Khách Hàng và Nhà Cung Cấp:

BẠN MUỐN CHIA SẺ