Chương trình Doanh Nhân New Brunswick PNP

Các điều kiện cơ bản:

- Đương đơn là quản lý cấp cao hoặc là chủ doanh nghiệp.

- Chứng minh tài chính tối thiểu $300,000 CAD.

- Có kỹ năng căn bản về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

- Có khả năng lập kế hoạch kinh doanh để áp dụng tại tỉnh bang New Brunswick.

- Bố trí một chuyến đi nghiên cứu thị trường và tham dự buổi phỏng vấn với viên chức chương trình tại Fredericton, New Brunswick.

- Ký quỹ $75,000 CAD cho tỉnh bang. Khoản ký quỹ này sẽ được hoàn trả 100% nếu đương đơn sau khi sang Canada trong vòng 02 năm thành lập doanh nghiệp tại tỉnh bang New Brunswick.

- Vốn đầu tư vào doanh nghiệp/hoạt động kinh doanh tối thiểu $125,000 CAD.

BẠN MUỐN CHIA SẺ